Rybníček za Olivovnou

Evidenční údaje:

Název: Lesní (Říčany)
katastrální území: Říčany
vodnítok: Smrkovka
ČHDP: 1-12-01-029
typ nádrže: průtočná
účel nádrže: krajinotvorný
plocha hladiny: 240 m2
objem nádrže: 189 m3
typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz
vlastník: Hlavní město Praha
správa: Lesy hl. m. Prahy.

Historie a současnost:     

Rybníček za Olivovnou zadržuje vodu z prameniště potůčku Smrkovky (Roklanského potoka). I s okolním lesem patří do historického majetku hl. m. Prahy. Dříve sloužil ke koupání dětí z Olivovny, což dokládají i dobové fotografie. Vznik rybníčku není přesně datován, ale podle vývoje Olivovny je možné odhadnout, že vznikl někdy v období 1905 – 1925. Původně byla návodní strana hráze opevněna dřevěnou palisádou a svah nad rybníčkem tvořila nezpevněná zemina. Později byl svah opatřen kamennou dlažbou a palisádu nahradila betonová opěrná zeď. Kolem roku 1950 přestal rybníček sloužit ke koupání, postupně se zabahňoval a chátral. Bezpečnostní přeliv uprostřed hráze se díky špatnému založení propadl do podloží. Po stranách přelivu pak vznikly trhliny, kterými voda z rybníčku odtékala a nebylo možné ho napustit na plnou hladinu. Začátkem 21. století měl rybníček již charakter přírodní tůně a jeho význam byl především ekologický – tvořil důležité životní prostředí pro čolky, žáby a mnoho druhů bezobratlých živočichů.

Revitalizace:

V roce 2017 zadalo hl.m.Praha projekt na celkovou rekonstrukci. Akce získala stavební povolení na jaře 2019 a byla zahájena příprava samotné realizace. Stavební práce byly zahájeny již koncem léta. Ze dna rybníčku bylo odvezeno cca 90 m3 sedimentu. Při odbahňování bylo zjištěno, že pod nánosy sedimentu se na jílovém těsnění místy nachází betonové dno. Veškeré betonové konstrukce byly z hráze odstraněny, rybníček dostal nové vypouštěcí zařízení a bezpečnostní přeliv. Kamenné dlažby byly opraveny a pro vstup do vody se zde zřídilo malé schodiště.

Ochrana přírody:

Po rekonstrukci slouží rybníček opět nejen pro obojživelníky, ale i k zadržování vody v krajině, což je dnes velice potřebné. V rybníčku se na jaře rozmnožují skokani štíhlí, ropuchy obecné a čolci obecní. Rybníček neslouží k chovu ryb. Proto Vás žádáme, abyste rybníček neoživovali žádnou rybí obsádkou.

Ing. Jiří Karnecki
specialista vodních toků, MHMP