Kácení na Srnčím paloučku

Časový přehled nepovolených aktivit na Srnčím paloučku.

30.10. odpoledne byly našimi členy spatřeny dvě osoby v dělnickém oblečení, které řezali dříví. Při příchodu našich členů urychleně opustili vzdálenější konec paloučku. Po bližší prohlídce bylo zjištěno, že došlo k poražení vývratu velkého stromu (asi olše).

Při návštěvě asi za 14 dní byla část pokáceného stromu odvezena, na místě byly dvě silnější části poraženého stromu, dlouhé asi 2 m. Jeden díl byl podélně naříznut v polovině.

21.11. byl naříznutý díl podélně rozpůlen, kůra byla osekána. Evidentně se jednalo o přípravu půlek kmene pro zhotovení lavičky.

Asi za tři dni byly opracované půlky kmene odvezeny, prostor uklizen i od pilin. Přitom jsem zjistil, že v zahradě nejbližší chaty na stávající hromadu zahradního odpadu přibylo značné množství čerstvých pilin.

26.11. byl další zásah do porostu, a to ořezání asi poloviny mohutného keře jívy, extrémně nakloněného nad loučku.

V dalším týdnu byli na paloučku spatřeni dva muži v pracovním oděvu, kteří šli od konce paloučku k cestě. Naproti vchodu na zahradu nejbližší chaty měli zaparkované auto, do kterého nasedli a odjeli. Neměli sebou žádné nářadí.

12 nebo 7.12 bylo zjištěno další kácení náletových stromů, a to převážně nakloněných nebo částečně vyvrácených, ve dvou případech se jednalo o stromy rostoucí z dříve padlých kmenů.

Zhodnocení.

Časový přehled je správný v tom, jak postupně nepovolené práce na Srnčím paloučku probíhaly. Konkrétní data jsou odhadnuté, jen orientační a mohou se rozcházet se skutečností.

Výše popsané skutečnosti vzbuzují dvě podezření, která ovšem není možné spolehlivě doložit.

  • Za prvé by se mohlo jednat o aktivitu blízkého chataře, který již byl za podobný přestupek stíhán. Jediná věc, která svědčí pro toto podezření, je výskyt nových pilin na jeho zahradě. To ovšem může také být jen shoda náhod. Chatař nebyl spatřen na místě a ani na jeho zahradě nebylo vidět ani pořezané dříví, ani lavička.
  • Za druhé by výběr porostu (poškozené, vyvrácené a nakloněné stromy) mohl napovídat tomu, že práce je aktivitou nějakého milovníka či ochránce přírody, kterému tyto nestandardní stromy připadají jako neestetické a v přírodě nežádoucí. Doporučujeme dotázat se Ekocentra, které má v provozu blízkou hájovnu, zda nejde o jejich aktivitu. Také v tomto případě se jedná jen o spekulaci, na pozemku hájovny nebyly spatřeny ani lavička, ani dřevo.

Ekonomická škoda na dřevu je v tomto případě zanedbatelná. Daleko smutnější je škoda na přírodně vzniklém porostu. Okrašlovací spolek měl v úmyslu ponechat na okrajích obnovené lužní loučky stromy a keře, které zde vznikly samovolně během desítek let, kdy loučka nebyla obhospodařována. Byly zde k vidění přírodní procesy, konkrétně vývrat velkého stromu z břehového porostu, extrémně nakloněný veliký mnohokmenný keř, dokládající „táhnutí“ rostlin za světlem, a celkem unikátní růst stromů z dávno padlých kmenů – skoro pralesní úkaz. O všechny tyto ukázky přirozených jevů, které vznikaly desítky let a které nejsou v okolí Říčan v hospodářských lesích k vidění, nás svévolné zásahy připravily. A zejména hrozí, že tato svévolná činnost může dále pokračovat. V zadní části paloučku je ještě několik takto zajímavých stromů. Proto se domnívám, že by i pohovor bez možnosti skutečného prokázání činnosti byl užitečný, aby bylo zřejmé, že se takové počínání sleduje a netoleruje.