Biologický odpad 2

V březnovém Kurýru byl uveřejněn náš článek o biologickém odpadu. Řada občanů nás kontaktovala s dotazy, jaké jsou možné postihy za porušování předpisů o těchto odpadech. Proto předkládáme následující stručný přehled.

Nakládání s odpadem se ve městě Říčany řídí městskou vyhláškou č. 4/2013. V článku 7 Nakládání s biologickým odpadem je uvedeno: biologický odpad může být odkládán do sběrných nádob o velikosti 120, 240 1100 l, domácích a komunitních kompostů a sběrného dvora.

Pokud je odpad ukládán jinde, jedná se o přestupek. Právní oddělení Městského úřadu postupuje podle zákona 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Občan může dostat napomenutí nebo pokutu. Podle § 46, odst.2 může být pokuta až do výše 30.000,- Kč.

Pro lesy platí navíc ustanovení zákona 289/1995 v platném znění (lesní zákon). Zde se uvádí:
  § 20 odst. (1) v lesích je zakázáno: o) znečišťovat les odpady a odpadky
  § 53 odst. (1) přestupku se dopouští ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese: r) odhazuje odpady nebo odpadky
  odst. (2) za přestupek podle odstavce písm. l) až s) může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 15.000,- Kč.

Kromě toho může být uložena i pokuta až 100.000,- Kč, pokud činnost je posouzena tak, že je prováděna činnost, která je v lese zakázaná (§ 54, odst. (2) c).

V zásadě nejsme velkými příznivci postihů, domníváme se, že trvale účinnější je osvětová a přesvědčovací práce. Na část občanů ovšem přesvědčování neplatí, a pak je postih namístě.