Návrh úpravy veřejné zeleně v ulici Thomayerova pod lůmkem (před podjezdem ČD) v r. 2015

Jedná se o městský pozemek trojúhelníkového tvaru na rozcestí ulice Thomayerovy a cesty k lůmku.

Jde o strategické místo, které leží již mimo intravilán obce, má přírodní charakter. Je zde přirozené rozcestí k blízkým cílům, které slouží k procházkám občanům města, převážně seniorům. Jde o tyto směry vycházek: východní směr vlevo na Kopešín, středem ke studánce (zde je odpočinkové místo), vpravo k japonské zahradě; jižní směr k lůmku a odtud dále buď alejí říčaňáků k rybníku Rozpakov nebo kolem skautské klubovny k Marvánku, západní směr kolem luk ke sportovní hale. Severním směrem je rozcestí vzdálené cca 1 km od Komenského náměstí. Toto místo bylo až dosud zdevastováno divokým skládkováním, i když v minulých letech jej OSŘ několikrát uklízel.

Na pozemku se nachází v zadní partii vzrostlý ořech a křovinatý porost, v předu je torzo staré třešně a volná plocha, sloužící jako divoká skládka. Menší část u ulice Thomayerovy je zamořena křídlatkou.

Navrhované úpravy zachovávají přírodní ráz prostoru, nejedná se o násilnou tzv. parkovou úpravu. Namísto staré třešně budou vysazeny dvě nové, bude provedeno prořezání křovin a jejich dosadba. Volná plocha bude po likvidaci a odvezení divoké skládky upravena ornicí a oseta osivem pro květnatou louku. Bude vytvořeno odpočinkové místo sestávající z krátkého mlatového chodníčku a osazeny dvě lavičky. K zamezení opětovného zavážení odpadky budou podél cesty k lůmku rozmístěny mohutné kameny cca 1 m od sebe. Na části s křídlatkou bude v dalších letech prováděna likvidace křídlatky a po jejím vyhubení bude provedeno osetí. Cílem projektu je především vyčištění a revitalizace veřejné zeleně v majetku města. Úprava prostoru navazuje i na akci vyčištění lůmku, kterou město zajistilo v r. 2013-14. Vzniklé odpočinkové místo vhodně doplňuje stávající rozmístění laviček v cílových místech vycházek a bude jistě hojně využíváno.