Lípy, boží muka a průmyslová zóna.

Krajina Říčanska byla od dávných dob zemědělsky intenzivně využívána. Vznikla zde poměrně hustá síť venkovských sídel, která byla navzájem pospojována polními cestami, později okresními silnicemi. V místech křižovatek těchto cest, byly stavěny boží muka, kříže, kapličky. A u nich byly vysázeny stromy, většinou lípy. Během let stromy zmohutněly a celé místo se stalo významným krajinným prvkem, i orientačním bodem, zejména pokud se nacházelo na kopečku. Tyto sakrální body si zasluhují ochranu, ne pro uměleckou hodnotu stavby nebo křížku, ale jejich historický význam je zejména v tom, že zůstávala někdy i po staletí na stejném místě.

V Říčanech můžeme vystopovat takovou šňůru bodů : křižovatka v Pacově – stará náves Radošovice – říčanský hřbitov – křižovatka silnic Voděrádky, Jažlovice – Zděbrady, Doubravice. Právě posledně jmenované místo s křížkem bylo osázeno dvěma mohutnými lípami. Ty ovšem těžce utrpěly, když si kdysi Okresní správa silnic přímo u nich zřídila skládku štěrku. A když došlo na výstavbu dálnice, nadjezd přes dálnici se stal novou dominantou místa. A lípy dál chátraly a jejich konec se blížil. Po výstavbě průmyslové zóny se zdálo, že toto sakrální místo definitivně zmizí z krajiny.

Ale stal se malý zázrak. Firma Phoenix-Zeppelin, která má v blízkosti vystavěný areál, se v r. 2009 – 2010 rozhodla zanedbaný a neudržovaný „ zbytkový“ pozemek upravit jako parkoviště pro návštěvníky firmy. A přitom do celé úpravy citlivě zakomponovala obnovu sakrálního místa. Křížek byl renovován a znovu postaven a vysvěcen diecézí z Čestlic. I přes veškeré investice společnosti Phoenix-Zeppelin do záchrany starých lip v minulých letech tyto zahynuly a navíc začaly ohrožovat nejbližší okolí. Zničené lípy byly pokáceny a nahrazeny novými, vzrostlými.

Je třeba pochválit vedení firmy za opravdu citlivý přístup ke svému okolí. Obnova sakrálního místa byla plně hrazena z prostředků firmy nákladem cca 45 tis. Kč. Obnova a celá úprava probíhala v těsné součinnosti s obcí Modletice, zejména s panem starostou Olmrem. Také vlastní parkovací plocha není asfaltovou nevlídnou plochou, ale je vybudována ze zatravňovacích tvárnic. Je vidět, že při respektování ekologických zásad a při širším rozhledu odpovědných pracovníků nemusí být moderní výstavba pohromou pro okolí. Naopak. Přístup firmy Phoenix-Zeppelin by mohl být příkladem i pro mnoho nových obytných lokalit v Říčanech.

Myslíme si, že dobré věci by se měly ocenit, a proto bychom alespoň chtěli touto cestou poděkovat lidem ve firmě Phoenix-Zeppelin, zejména generálnímu řediteli panu Ing. Josefu Mixovi, prokuristovi Ing. Zdeňkovi Řešátkovi, CSc. a vedoucímu hospodářské správy panu Jiřímu Tuhému, za jejich nevšední přístup, a věříme, že tento počin bude příkladem i pro ostatní.